Skyddat boende

Målgrupp: Kvinnor, män, par och familjer som är i behov av skydd.

Vi erbjuder skyddat boende åt kvinnor, män och familjer i olika storlekar, efter 4 månader erbjuds klienten ett eget förstahandskontrakt i vårt bestånd.

Från skyddat boende till eget förstahandskontrakt
inom 4 månader.

Hedersrelaterat/ stora familjer

En grupp som vi har stor erfarenhet av är hedersrelaterat och då i synnerhet mamma med flera barn. Vi har flera stora lägenheter där vi kan ta emot större barnfamiljer. Förutom stora barnfamiljer är även män och par grupper som vi har lyckats extra bra att hjälpa vidare från skyddat boende till en egen bostad.

Vår personal är utbildad inom FREDA och PATRIARK. Vi erbjuder risk- och skyddsbedömningar enligt FREDA samt bedömning av risk för hedersrelaterat våld enligt PATRIARK.

Det finns även möjlighet att ta med sig husdjur. Vi tar inte ut någon avbokningsavgift.

Våra boenden

Våra boenden består främst av lägenheter men även fristående hus. De finns på olika orter vilket skapar flexibilitet i placeringen. Vi erbjuder boenden i alla storlekar och kan även erbjuda boenden där man får ha med sig husdjur. Vi är noga med att våra boenden skall vara både trivsamma och säkra. De är inredda med möbler och köksutrustning, i fint skick och i dialog med klienten ordnar vi eventuell extra utrustning som behövs. Alla våra boenden är självhushåll där tanken är att klienten ska återgå till att leva så normalt som möjligt men vår personal finns till hands för både praktisk hjälp och samtalsstöd. Vårt stöd utgår från individen och syftar till att utifrån individens behov stödja vägen till ett självständigt liv.

Boende i egen lägenhet

Husdjur är välkomna

Centralt boende

Stora familjer

Vårt stöd

Varje klient får en egen kontaktperson och vi hjälper till med allt ifrån sekretessmarkering, säkerhetsgenomgång, bokningar av tider, myndighetskontakter och vårdbesök till stöd i att leta ny bostad, söka arbete och lära sig mer om hur vårt samhälle fungerar samt till exempel barnpassning, uteaktiviteter och läxhjälp för barnen. Ibland finns inte det som behövs på bostadsorten och vi ordnar då med transporter, läs mer. Vi har särskilda utrymmen för social samvaro för både vuxna och barn där vi i organiserad form erbjuder ökad kunskap kring bostads- och boendefrågor, föräldraskapsstöd och hälsofrågor för de vuxna och anpassade aktiviteter för barnen.

Många klienter har olika grad av trauman bakom sig och vi erbjuder motiverande samtal i egen regi alternativt stöd i kontakter med övriga vårdgivare. Alla klienter får en genomförandeplan med utgångspunkt i uppdraget från placerande myndighet samt vårt inskrivningssamtal med klienten. Vi återkopplar till placerande myndighet genom regelbundna rapporter vilket ger en bild av klientens behov och våra insatser. För oss är barnperspektivet viktigt, vi eftersträvar en så normal vardag för barnen som möjligt med skola och fritidsaktiviteter och vi erbjuder därför barnfamiljer förstahandskontrakt inom sex månader genom Bostadsgarantin. Mer detaljerad information om det stöd vi erbjuder hittar du här.

Fri hämtning

Praktiskt stöd

Motiverande samtal

Trygg utflyttning

Genom att arbeta aktivt med bostadsletarhjälp och motiverande samtal har vi blivit duktiga på att hjälpa klienter vidare till en egen bostad. Det sätt på vilket vi har valt att arbeta passar inte bara oss utan gynnar framförallt klienterna och den placerande myndigheten.

Barnfamiljen erbjuds en planerad och trygg utflyttning. De som får ett förstahandskontrakt av oss erbjuds extra stöd även efter placeringens slut, allt för en trygg utflyttning något som också utredningen ”Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende” (SOU 2017:112) lyfter som mycket viktigt ur ett barnrättsperspektiv:

”Tillgång till permanent bostad samt fortsatt vård och stöd är viktiga förutsättningar för att tiden efter vistelsen i skyddat boende ska bli trygg för barnet. Socialtjänsten behöver planera för detta redan i inledningsskedet av barnets placering.”

De erfarenheter som vi har gjort framförallt med familjer där hedersrelaterat våld förekommit är att behoven av fortsatt stöd efter placeringen är viktigt för att uppnå och bibehålla en fungerande vardag.

Akutfas


Normaliseringsfas

Uppbyggnadsfas


Egen bostad

Av erfarenhet så har vi valt att dela in placeringen i olika faser där stöd och resurser sätts in utifrån klientens behov och livssituation. Läs mer under Trygg utflyttning.

Stöd efter placeringstiden

Alla klienter är olika. Vissa behöver mer stöd än andra. En grupp klienter hittar bostäder själva och går vidare helt på egen hand efter placeringens slut. En annan grupp klienter har mycket svårt att hitta bostäder och hamnar då hos oss via vår bostadsgaranti. Den gruppen får då stöd och hjälp av oss även efter placeringens slut. Målet är dock att trappa av stödet och i slutändan uppnå självständighet.

För dig som placerar hos oss

Vi erbjuder självhushåll vilket innebär att alla som placeras hos oss bedöms kunna bo i och sköta ett eget hushåll. Vi värnar självbestämmanderätten och den personliga integriteten och behandlar alla klienter med respekt. Vi kräver dock ett samarbete av klienten för att kunna upprätthålla det skydd som vi erbjuder. När placeringen påbörjas går vi igenom de regler som måste upprätthållas för att kunna erbjuda skydd.

Där behov finns erbjuder vi olika former av larm men det största skyddet finns i anonymiteten, framförallt i sociala medier. Som stöd i er uppföljning levererar vi månadsrapporter. För kommuner med ramavtal har vi ingen uppsägningstid, i övrigt är uppsägningstiden 7 dygn. Vi tar inte emot klienter med ett aktivt missbruk och vi har ingen möjlighet att ta emot klienter som inte klarar självhushåll.

Stöd/Jourboende

Målgrupp:
Kvinnor, män och par över 21 år som riskerar hemlöshet

Mål med placering:
Hjälpa klienten hitta stadigvarande bostad, bostadsgaranti

Läs mer

Vill ni ha referenser?

Vill du prata med andra som placerat hos oss och som har erfarenhet av våran bostadsgaranti?

Referenser

Trygg utflyttning

Se vår presentation om trygg utflyttning i kombination med vår garanti om eget förstahandskontrakt.

Trygg utflyttning

Vill ni veta mer?

Vi besöker er gärna eller gör en presentation via telefon.
Kontakta oss på 0720-644 389

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att ta det av kort information från oss på Curbo.

Anmälan till nyhetsbrev

Lite av det som ingår i placeringen

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.


Läs mer

Bostadsletarhjälpen, en pusselbit för att komma vidare

Många gånger saknas kunskapen om hur man på bästa sätt söker en bostad. Vi anser att det är av största vikt.

Därför samlas vi varje torsdag och hjälper våra klienter hur man söker bostad.


Läs mer
Ring oss för placering eller frågor på telefon:

0720-644 389

Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.

Curbo stödjer Brottsofferjouren.

Är du privatperson och letar skyddat boende?

Vi på Curbo tar inte emot klienter som kontaktar oss direkt.
Vi tar endast emot våra boenden efter förhandling och överläggning med socialtjänst, migrationsverk eller annan myndighet.

Klicka på knappen nedanför för att läsa mer om hur du går tillväga för att få skyddat boende

Läs mera