Vägen vidare

Många av våra klienter kommer aldrig att kunna återvända till sin tidigare hemort och måste därför hitta en ny plats i Sverige att bo på. Eftersom det är stor brist på bostäder, framförallt i större städer dit många vill, är det ofta svårt att få ett eget förstahandskontrakt. Vi hjälper till via bostadsletarhjälpen att söka systematiskt men en del har av olika skäl extra svårt och det gäller därför att ha tålamod. Vi har som företag ett mål att stödja våra klienter fram till ett självständigt liv i vardagen där boende och ekonomi fungerar.

Som fastighetsbolag och hyresvärd har vi sett hur boendefrågorna ofta hänger ihop med frågor om föräldraskap och hälsa. Det är viktigt att veta var man kan söka både mer information och stöd. Vi jobbar därför med att öka kunskapen om samhället under klientens tid hos oss. Samtalsstöd och motiverande samtal är viktiga dels för att bearbeta upplevelser men också sätta upp mål och komma vidare.

I bilden nedan har vi beskrivit en process baserad på de erfarenheter vi gjort. Tidsangivelserna är genomsnittliga och varierar i hög grad utifrån de individuella förutsättningarna. En del klienter har en bakgrund som nya i Sverige och har inte hunnit etablera sig vilket innebär att de ofta behöver mer samhällsinformation. Andra klienter kan däremot vara väl orienterade i det svenska samhället och informationen utformas därför individuellt.

Faser i skyddat boende

 

Planeringsfas

Så fort klienten kommit till oss påbörjar vi arbetet med sekretessmarkering och andra grundläggande åtgärder. Det är ofta aktuellt med besök inom vården, inskrivning i skola och en rad andra kontakter som behövs för att lösa frågor kring skilsmässa, barnens vårdnad, försörjning och andra administrativa ärenden. I övrigt behöver klienterna ofta få en chans att landa i sin situation och lära känna oss och de nya förutsättningar som uppstått. Vi lär känna klienterna och tillsammans med socialtjänstens uppdrag skapar vi en planering för vistelsen hos oss. Vi påbörjar insatser som till exempel samtalsstöd.

Förberedelsefas

Den därpå följande fasen är en period av förberedelser där vi fortsätter med påbörjade insatser. Vi erbjuder fortsatt samtalsstöd, ökad kunskap i svenska samhället samt hjälp att söka bostad på lämpliga orter.

Referensfas

I den tredje fasen ser vi på vilket sätt som klienten har hittat en fungerande vardag och det blir en referens för ett boende på egen hand efter utflytt. Den tredje fasen är en förutsättning för att familjen ska kunna ingå i bostadsgarantin, det vill säga få ett eget förstahandskontrakt hos oss. Där andra möjligheter är uttömda för att hitta en bostad på egen hand ger vi klienter som samarbetat ett eget förstahandskontrakt.

Kontakta oss

Har du frågor så tveka aldrig att kontakta oss:

0720-644 389

Bostadsgaranti

Bostadsbristen i Sverige har gjort det svårt för många att få en egen bostad.

Vi vill inte att människor ska behöva vänta i flera år på en egen bostad. Därför har vi infört bostadsgarantin som gäller för alla våra boendeformer.

Eget förstahandskontrakt efter 4 månader


Läs mer
Curbo stödjer numera Nattvandrarna i sitt arbete. Nattvandrarna betyder närvaro av trygga vuxna ute på stan under kvällar och helger.